Vállalási feltételek és tanuló tájékoztató „B” kategóriás tanulók részére

A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján

1. Képzőszerv neve és címe: CSERÉNYI AUTÓSISKOLA
Cím: 3100, Salgótarján, Pécskő út 12/A.MF/5.
Telefonszám: +3630 9 680 007
E-mail cím: cserenyi@cserenyiautosiskola.hu

Web: www.cserenyiautosiskola.hu

facebook.com/cserenyiautosiskola

Adószám: 67637450-1-32

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/000133

2. Cégforma: egyéni vállalkozás.

3. Nyilvántartási szám: 50531637

4. Iskolavezető neve: Cserényi Szabolcs

5. Ügyfélfogadó helyiség címe: 3100, Salgótarján, Pécskő út 12/A. MF/5.
Telefonszám: +3630 9 680-007
Ügyfélfogadás időpontja: kedd : 8.00 – 16:00

6. Székhely: 3100, Salgótarján, Pécskő út 12/A. MF/5.

7. Tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, vagy telefonon történő jelentkezés

8. PÁV alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

9. „B” kategória (személygépkocsi): egészségi alkalmasság l-es csoport

10. A tanfolyamra történő felvétel-feltételei:
a) a tanuló 17. életévét betöltötte vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
b) az orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,
c) alap vagy felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
d) valamint meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére a tanfolyam és a vizsgaügyintézés során.

Vizsgára az a személy bocsájtható, aki a tanfolyamokat elvégezve a korhatári feltételeknek megfelel és a szükséges vizsgadíjat befizette és alap vagy felsőfokú iskolai végzettségét az első elméleti vizsgán bemutatja. A vizsgaigazolás kiállításának további feltétele, hogy a tanuló az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését bizonyító dokumentummal, vagy ennek megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

11. A tanfolyam tantárgyai:
a) elméleti tantárgyak és óraszámai: közlekedési ismeretek (18 óra), vezetéselmélet (6 óra),szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (4 óra). l elméleti tanóra időtartama: 45 perc
Elméleti vizsgára bocsájtás feltételei: Elméleti vizsgára az bocsájtható, aki
– a tanfolyam elméleti részié a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 5§ (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc (9) hónap telt el.
– amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét (12) hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
b) gyakorlati oktatás és óraszámai: alapoktatás (9 óra), városi vezetés (14 óra), országúti vezetés (4 óra), éjszakai vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
1 gyakorlati tanóra időtartama: 50 perc.
Forgalmi vizsgára bocsájtás feltételei: a kötelező órák levezetése és menettávolság igazolt teljesítése (580 km).

12. A tanuló autó típusa:
Toyota Auris 1.6 (benzin üzemű)
Dacia Sandero 1.2 (benzin
üzemű)
Suzuki Wagon R+ 1.3 (benzin üzemű, automata)

13. Az elméleti foglalkozás kötelező óraszámából 10 % (2,8 óra) hiányzás megengedett. A 10% fölötti hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatására van szükség. Gyakorlati foglalkozásról a hiányzás megengedett, amennyiben a gyakorlati oktatóval megbeszélt vezetési időben történő foglalkozásnak akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

14. Tanfolyami és vizsgadíjak:
Elméleti távoktatás díja: 40.400Ft (amely tartalmaz 75 órás 180 napig használható internetes tanfolyamhoz való hozzáférést)

Elméleti oktatás díja: 40.400Ft (amely tartalmaz 12 órás 30 napig használható internetes vizsgafelkészítő programot )

Gyakorlati oktatás díja: 240.000Ft (30×8.000Ft)
Gyakorlati oktatás díja tanuló áthelyezése esetén: 300.000Ft (30×10.000Ft)

Gyakorlati oktatás óradíja: 8.000Ft
Gyakorlati oktatás díja tanuló áthelyezése esetén: 10.000Ft

Gyakorlati oktatás pótóradíj: 8.000Ft
Gyakorlati oktatás pótóradíja tanuló áthelyezése esetén: 10.000Ft

Elméleti vizsga díja: 4.600Ft

Forgalmi vizsga díja: 11.000Ft

Elsősegély vizsgadíj: 12.100Ft

E-learing képzés díja (távoktatás):

Kategória90nap/60óra180nap/75óra365nap/90óraPót hozzáférés 30nap/10óra
“B” 40 400Ft 10 000Ft
“B”+elsősegély  53 300Ft10 000Ft

E-learning vizsgafelkészítő program:30nap/12óra: 10.000Ft
Pót hozzáférés 30nap/12óra: 10.000Ft
E-learing elsősegély tanfolyam + vizsgafelkészítőprogram 60nap/48óra 21.800Ft
Pót hozzáférés 30nap/10óra: 10.000Ft

15. Az elsősegélynyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4 pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik és az erről szóló okiratot bemutatja.
A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétele alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető le. Szóban, indokolt esetben tolmács közreműködésével vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a felügyelettől kérelemre engedélyt kapott. Az egyéb – vizsga – alóli felmentést az iskolavezető kérésére a csatolt és hitelesített okirat másolata alapján a Közlekedési hatóság erre jogosult vezetője adhat.

16. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni a tanulmányait, Képzési igazolást kell kitölteni 3 példányban, amelyeket a képzőszerv tölt ki és egy példányt a tanulónak átad.

17. Oktatási helyszínek.
Elméleti oktatás helye: Salgótarján, Füleki út 41.
Tanpálya: Salgótarján, Erdész út 36.
Gyakorlati oktatás helye: Salgótarján belterülete és környéke, 21. sz Főút

18. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek a szerződés szerinti aktuális díját a képzőszervnél kell befizetni.

19. Felügyeleti szerv neve és elérhetősége:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Salgótarjáni Képviselet 3100 Salgótarján, Karancs út 54.
Telefonszáma: 32/521-291.
Email: kepzes-nograd@nkh.gov.hu

20. A vizsgázó jogai és kötelezettségei: A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normának, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözékben kell megjelennie.

21. Vizsgadíjak:
Elméleti vizsga díja: 4.600Ft
Forgalmi vizsga díja: 11.000Ft
Ezek befizetése a hatóság (KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Salgótarjáni Képviselet 3100 Salgótarján, Karancs út 54. Telefonszáma: 32/521-291.) pénztárában történik.

22. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások. ([b]Jogosítvány automatikus kiállítása 23. pontban található[/b])
A tanuló a sikeres forgalmi vizsgát követő három munkanap elteltével az elsősegély – nyújtási ismeretek megszerzését bizonyító dokumentum és az orvosi alkalmasságot bizonyító okirat bemutatásával az okmányirodában kérheti a vezetői engedély kiállítását. Vezetői engedély kiállításához szükséges még az alapfokú vagy felsőfokú iskolai végzettség megfelelő hitelt érdemlő igazolása, amelyet az első elméleti vizsga előtt a hatóságnak bemutatja, amellyel igazolható:
– személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
– az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban, valamint
– a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

23. Jogosítvány automatikus kiállítása.
Egyszerűsítették, és elektronizálták az első vezetői engedély kiállításához, a vezetői engedély cseréjéhez és a kategóriabővítéshez kapcsolódó okmányok ügyintézési folyamatait 2021. február elsejétől.
Az informatikai fejlesztések eredményeként az elsősegély-nyújtási vizsga eredményét és egészségügyi alkalmasságról szóló véleményt is elektronikus úton továbbítják az engedély-nyilvántartásba.
Az automatikus okmánykiállítás lényege, hogy minden jogszabályi feltétel és az eljáráshoz szükséges dokumentum rendelkezésre állása esetén, minimális ügyintézői közreműködéssel – az informatikai rendszerek összekapcsolásának köszönhetően –, az igénylést követően hivatalból készül el az okmány. Az ügy jóváhagyását követően megkezdődik az okmány gyártása és az ügyfél által megadott címre történő kézbesítése.
A vezetői engedély automatikus kiállítása esetén a közúti közlekedési nyilvántartó szerv elektronikusan, az engedély-nyilvántartást támogató informatikai szakrendszer segítségével végzi el az ügyfél azonosítását és a vezetői engedély kiadásához szükséges valamennyi feltétel teljesülésének ellenőrzését.
A vezetői engedély kiállításához szükséges arcképmás-felvétel és aláírás automatikusan átvételre kerül a nyilvántartás számára elérhető adatforrásokból, amennyiben a rendszerekben legfeljebb 3 éves arcképmás-felvétel rendelkezésre áll. Ha nincs átemelhető arcképmás-felvétel, akkor mobil telefonos applikáció vagy külön alkalmazás segítségével történik meg az arcképfelvétel feltöltése. Amennyiben az arcképmás-felvételezést az állampolgár technikai lehetőségek hiányában megoldani nem tudja, a kormányablakok és okmányirodák országos illetékességgel látják el a fényképfelvételezéséhez kapcsolódó feladatokat.
Az állampolgár elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően nyilatkozatot tehet arról, hogy vezetői engedélyének kiállítását az automatikus, hivatalbóli eljárás igénybevételével, vagy ezen lehetőség kizárásával, kérelemre kívánja intézni. A nyilatkozat elérhető a www.magyarorszag.hu weboldalon az Okmányok/Vezetői engedély menüpont alatt. A nyilatkozat megtehető személyesen az első vezetői engedély megszerzése vagy az új kategória megszerzése esetén a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál (KAV) történő vizsgára jelentkezéskor vagy a vezetői engedély meghosszabbítása esetén az illetékes kormányablakban vagy okmányirodában. A vezetői engedély kiállítása és cseréje a fentiek alapján továbbra is intézhető személyes megjelenés útján.
Az automatikus, hivatalbóli okmánykiállítási eljárások az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kormányablak vagy okmányiroda hatáskörébe és illetékességébe tartoznak.
Az automatikus, hivatalbóli okmánykiállítási eljárás illetékmentes. Amennyiben nyilatkozatával az állampolgár az automatikus okmánykiállítás lehetőségét kizárja, akkor az ügye kérelemre, illetékköteles eljárásban, az ország bármelyik kormányablakában vagy okmányirodájában intézhető.

24. A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás

Salgótarján, 2022. május 1.